Scroll to Top

Nếu hành vi của chủ nhà gây tổn thương cơ thể cho tên trộm từ 31% đến 60% thì chỉ có thể bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu hoặc phạt cải tạo không giam giữ

Xem Thêm