Scroll to Top

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng nhường đường. Không được gây cản trở xe ưu tiên.

Xem Thêm